پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

زیاد کردن شوطهاى طواف ← → خارج شدن از محدوده طواف

قطع طواف و کم بودن شوطهاى آن

مسأله 307 : قطع طواف مستحبى عمداً جایز است و همچنین قطع طواف واجب براى کارى یا ضرورتى بلکه بنا بر اظهر قطع آن مطلقاً گرچه براى کارى یا ضرورتى نباشد جایز است .
مسأله 308 : اگر طواف کننده در طواف واجب بى دلیل طواف خود را قطع کرد، پس اگر قبل از تمام نمودن شوط چهارم باشد، طواف باطل است و باید آن را دوباره انجام دهد، و اگر بعد از آن باشد احتیاط این است که آن را تمام کند و دوباره انجام دهد، و امّا در طواف مستحبى می‌تواند آن را از جایی که قطع کرده ادامه دهد و به اتمام برساند، چه قبل از تمام نمودن شرط چهارم باشد و چه بعد از آن، در صورتى که پی‌درپی بودن طواف از نظر عرف به هم نخورده باشد .
مسأله 309 : اگر زن در حین انجام طواف عادت ماهانه ببیند، واجب است آن را قطع کند و فوراً از مسجد الحرام بیرون رود، و حکم طوافش در مسأله ( 291 ) بیان شد .
همچنان که حکم طواف کسى که در حین انجام آن محدث شود، یا متوجه گردد لباس و یا بدنش نجس است، در مسأله ( 285، 300 ) بیان شد .
مسأله 310 : اگر طواف کننده در طواف واجب به علت مرضى که او را مجبور به قطع آن کرده، یا انجام کارى براى خود یا یکى از برادران دینى، طواف را قطع کند، پس اگر قبل از تمام شدن شوط چهارم باشد، ظاهر این است که باطل است و لازم است آن را دوباره انجام دهد، و اگر بعد از آن باشد، اظهر این است که صحیح است، و بنابراین پس از برگشتن طواف را از جایی که قطع نموده به اتمام برساند، و احوط و اولى این است که پس از به اتمام رساندن آن دوباره آن را انجام دهد، و امّا در طواف مستحبى جایز است آن را از جایی که قطع کرده به اتمام برساند، اگرچه مقدار انجام شده آن قبل از قطع کمتر از چهار شوط بوده باشد، چه قطع آن به علت‌های ذکر شده باشد و یا غیر آنها .
مسأله 311 : نشستن و دراز کشیدن در حین انجام طواف جایز است، و در صورتى که نشستن و یا دراز کشیدن را آنقدر ادامه ندهد که عرف طواف را پی‌درپی نداند، طواف صحیح است، ولى اگر آنقدر آن را ادامه دهد که آن را یک عمل یگانه پی‌درپی نداند، طواف باطل است و باید دوباره آن را انجام دهد .
مسأله 312 : اگر طواف کننده جهت رسیدن به وقت فضیلت نماز واجب، و یا رسیدن به نماز جماعت، و یا جهت خواندن نماز مستحبى که وقتش تنگ شده باشد، طواف را قطع کرد، جایز است آن را پس از تمام شدن نماز از جایی که قطع کرده به اتمام برساند، چه قبل از تمام شدن شوط چهارم، و چه بعد از آن، چه طواف واجب باشد یا مستحب .
آرى در صورتى که قبل از تمام شدن شوط چهارم طواف واجب، آن را قطع کرده باشد، احوط این است که پس از اتمام، آن را نیز دوباره انجام دهد .
مسأله 313 : در صورتى که از روى اشتباه یا فراموشى بعضى از شوطهاى طواف یا قسمتى از یک شوط را انجام نداده باشد، پس اگر پیش از اینکه صدق عرفى پی‌درپی بودن آن منتفى شود به¬یادش آمد، باقیمانده آن را بجا آورد و طواف صحیح است، و اگر پس از آن باشد، آن را بجا آورد و طواف باز هم صحیح است، و اگر نتواند باقیمانده را خود بجا آورد ـ اگرچه به این علت باشد که نقصان طوافش را پس از رجوع به وطنش یادش آمده ـ دیگرى را نائب خود جهت بجا آوردن آن قرار دهد .
و در صورتى که مقدار فراموش شده بیش از سه شوط باشد، بنا بر احوط باقیمانده را بجا آورد و دوباره آن را انجام دهد .
زیاد کردن شوطهاى طواف ← → خارج شدن از محدوده طواف
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français