پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

شک در عدد شوطها ← → قطع طواف و کم بودن شوطهاى آن

زیاد کردن شوطهاى طواف

زیاد کردن شوطهاى طواف پنج صورت دارد :
اوّل : آنکه طواف کننده قصد جزء بودن شوط اضافى براى طوافى که مشغول به انجام آن است یا طواف دیگرى ـ نداشته باشد، مانند اینکه آن را به خیال مستحب بودن ـ مثلاً ـ بجا آورد، و این زیادى ـ طواف را باطل نمی‌کند .
دوّم : آنکه هنگام شروع در طواف، قصد انجام آن را به نیت اینکه جزء طوافى باشد که می‌خواهد انجام دهد، داشته باشد، و در این صورت بى تردید طواف باطل است و باید آن را دوباره انجام دهد، و همچنین است اگر این قصد در حین انجام طواف براى او پیدا شود و زیادى که آن را نیت کرده انجام دهد، ولى اگر زیادى را انجام ندهد، باطل بودن شوطهاى بجا آورده شده پیش از حصول نیت ذکر شده، مورد اشکال است .
سوّم : آنکه پس از فارغ شدن از طواف و پیش از منتفى شدن صدق عرفى پی‌درپی بودن طواف، یک شوط دیگرى انجام دهد به‌قصد اینکه جزء طوافى باشد که تازه از آن فارغ شده، و حصول این قصد پس از فارغ شدن از طواف کامل باشد، و اظهر در این صورت نیز باطل بودن طواف است .
چهارم : آنکه قصد کند شوط اضافى جزء طواف دیگرى باشد غیر از طوافى که فعلاً اشتغال به آن دارد، و پس از انجام هفت شوط طواف اوّل و تمام شدن آن، شوط اضافى را انجام دهد و طواف دوّم را نیز به اتمام برساند، در این صورت در حقیقت شوط اضافى حاصل نشده است، و وجهى براى باطل شدن طواف از جهت زیادى شوطها وجود ندارد .
آرى ممکن است باطل شود از جهت اینکه دو طواف را پشت سر هم انجام داده بدون اینکه با نماز طواف بین آنها فاصله انداخته باشد، و این عمل جایز نیست، خواه هر دو طواف واجب باشند یا یکى واجب و دیگرى مستحب، آرى اگر هر دو مستحب باشند هرچند کراهت دارد ولى جایز است .
پنجم : آنکه قصد کند شوط اضافى جزء طواف دیگرى باشد غیر از طوافى که فعلاً اشتغال به آن دارد، و پس از انجام هفت شوط طواف اوّل و تمام شدن آن، طواف دوّم را یا اصلاً انجام ندهد و یا اگر انجام داد به اتمام نرساند، و در این صورت نه طواف را زیاد کرده و نه دو طواف را بدون فاصله پشت سر هم بجا آورده، ولى در بعضى صورتها ممکن است طواف به این علت باطل شود که قصد قربت براى طواف کننده حاصل نشود، مانند اینکه از اوّل طواف قصد انجام دو طواف پشت سر هم بدون فاصله را داشته باشد با آگاهى از اینکه انجام دادن دو طواف پشت سر هم بدون فاصله حرام و باطل است، و هرگاه مکلف طواف کننده قصد انجام یک عمل باطل نمود با آگاهى از باطل بودن آن قصد قربت برایش حاصل نمی‌شود، اگرچه عملاً دو طواف پشت سر هم بدون فاصله را انجام ندهد .
مسأله 314 : اگر از روى اشتباه چیزى بر شوطهاى طواف خود بیافزاید، پس اگر بعد از رسیدن به رکن عراقى یادش آمد، مقدار افزوده را تا یک طواف کامل به اتمام برساند، و احتیاط این است که طواف دوّم را در این هنگام بقصد قربت بدون اینکه واجب یا مستحب بودن آن را قصد کند به اتمام برساند، و پس از آن چهار رکعت نماز بخواند، و افضل بلکه احوط این است که بین آنها فاصله‌ای بیندازد، به این معنا که دو رکعت قبل از سعى جهت طواف واجب بجا آورد و دو رکعت پس از سعى جهت طواف مستحبى بجا آورد .
و همچنین است بنا بر احوط اگر پیش از رسیدن به رکن عراقى یادش بیاید .
شک در عدد شوطها ← → قطع طواف و کم بودن شوطهاى آن
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français