پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

شک در سعى ← → سعى بین صفا و مروه

احکام سعى

سعى از ارکان حج است، پس هر کسى آن را عمداً با آگاهى یا بدون آگاهى از واجب بودنش یا از اینکه سعى چه عملى است یا اینکه محل سعى کجا است، آن را ترک کند تا زمانی که نتواند اعمال عمره را تا قبل از زوال آفتاب روز عرفه انجام دهد، حجش باطل است، و حکم چنین شخصى حکم کسى است که طواف را به همین صورت ترک کرده باشد، و بیان آن در اوّل مسائل طواف گذشت .
مسأله 341 : اگر سعى را از روى فراموشى ترک کرد، هرگاه یادش آمد باید آن را بجا آورد، اگرچه از اعمال حج فارغ شده باشد، و اگر نتواند خود آن را انجام دهد
و یا اینکه موجب سختى و زحمت زیادى براى او شود باید نائب بگیرد، و حج در هر دو صورت ذکر شده صحیح است .
مسأله 342 : کسى که نتواند سعى را خود شخصاً ـ اگرچه با کمک دیگرى ـ در وقت مشخص شده آن، انجام دهد، واجب است از دیگرى جهت سعى دادنش کمک بگیرد، اگرچه به وسیله حمل کردن او بر دوش یا گارى یا مانند آن باشد، و اگر این را هم نتواند باید نائب بگیرد تا از طرف او سعى را انجام دهد، و اگر نتواند نائب بگیرد تا از طرف او سعى را انجام دهد، مانند شخصى بیهوش ولىّ او یا دیگرى از طرف او سعى را انجام دهد، و حجش صحیح خواهد بود .
مسأله 343 : بنا بر احتیاط بعد از طواف و نماز آن باید فوراً سعى نمود، اگرچه ظاهر این است که می‌شود آن را تا شب جهت رفع خستگى یا کم شدن حرارت هوا به تاخیر انداخت، بلکه بنا بر اقوى تأخیر آن تا شب بدون هیچ دلیلى جایز است، آرى تاخیر انداختن آن تا فرداى روز طواف در صورت اختیار جایز نیست .
مسأله 344 : حکم زیاد شدن عدد شوطهاى سعى همان حکم زیاد شدن شوطهاى طواف است، پس اگر عمدى و با آگاهى از حکم شرعى باشد، سعى باطل می‌شود . آرى اگر حکم را نمی‌دانسته بنا بر اظهر سعى با زیاد شدن شوطهایش باطل نمی‌شود، اگرچه احوط اعاده آن است .
مسأله 345 : اگر از روى اشتباه زیادى حاصل شد، سعى صحیح است، ولى مقدار زیادى اگر یک شوط یا
بیشتر باشد، مستحب است آن را تا هفت شوط کامل کند تا یک سعى کامل غیر از سعى اوّل باشد، و بنابراین پایان
سعى دوّم در صفا خواهد بود .
مسأله 346 : اگر از روى عمد شوطهاى سعى را کم کند، با علم به حکم شرعى یا با جهل به آن حکم او حکم کسى است که سعى را به همین صورت ترک کرده باشد، و بیان آن گذشت .
و امّا اگر از روى فراموشى باشد، بنا بر اظهر باید کمبود آن را هرگاه که یادش بیاید جبران کند، خواه یک شوط یا بیشتر باشد .
و چنانچه پس از گذشتن وقت آن یادش بیاید، مانند اینکه کمبود سعى عمره تمتع را در عرفات یادش بیاید، یا کمبود سعى حج را پس از گذشت ماه ذى الحجه یادش بیاید، احوط این است که کمبود آن را جبران و سپس سعى را اعاده نماید، و اگر نتواند شخصاً آن را انجام دهد و یا
اینکه موجب مشقت و زحمت زیادى شود، باید نائب بگیرد، و احتیاط این است که نائب کمبود سعى اوّل را جبران و سپس سعى را اعاده کند .
مسأله 347 : اگر از روى فراموشى شوطهاى سعى عمره تمتع را کم کند، و به خیال اینکه سعى را به طور کامل انجام داده از احرام خارج شود، بنا بر احتیاط باید یک گاو کفاره بدهد، و باید سعى را به ترتیبى که گفته شد جبران نماید .
شک در سعى ← → سعى بین صفا و مروه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français