پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

طواف حج و نماز آن وسعى ← → مصرف قربانى حج تمتع

3ـ تراشیدن موى یا کوتاه نمودن آن

ششم : از واجبات حج تراشیدن موى یا کوتاه نمودن آن است و در آن قصد قربت و اخلاص معتبر است، و جایز نیست آن را پیش از روز عید انجام دهد، حتى در شب عید، مگر براى کسى که ترس دارد، و بنا بر احتیاط بعد از رمى جمره عقبه و تهیه کردن قربانى در منى بجا آورده شود، واحوط واولى این است که از کشتن قربانى نیز تأخیر انداخته شود، و از روز عید تأخیر نشود، و در صورتى که از روى فراموشى و یا ندانستن حکم شرعی، قبل از رمى و یا فراهم کردن قربانى بجا آورده شود، کفایت می‌کند و نیازى به اعاده آن نیست.
مسأله 403 : براى زنها سر تراشیدن جایز نیست، بلکه واجب است موى خود را کوتاه کنند.
مسأله 404 : مرد مخیر است بین تراشیدن و کوتاه کردن، تراشیدن افضل است، مگر براى کسى که موى سر خود را با صمغ یا عسل یا مانند آنها جهت دور ساختن شپش به هم چسبانیده است، و کسى که موى سرش را پس از جمع کردن و تاب دادن آن بهم گره زده و بافته است و کسى که سال اوّل حج او است، که احتیاط واجب است سر خود را بتراشند.
مسأله 405 : کسى که قصد تراشیدن دارد و بداند که آرایشگر سر او را با تیغ زخمى می‌کند، جایز نیست سر خود را با تیغ بتراشد، بلکه با ماشین سر تراشى بسیار ریز سر خود را با تیغ بتراشد، بلکه با ماشین سرتراشى بسیار ریز سر خود را بتراشد، و یا ـ در صورتى که مخیر بین تراشیدن و کوتاه کردن باشد ـ اوّلا موى خود را کوتاه، و سپس اگر بخواهد سر خود را با تیغ بتراشد، و اگر با آنچه ذکر شد مخالفت کند، کفایت می‌کند اگرچه گناهکار است.
مسأله 406 : خنثاى مشکل در صورتى که موى خود را به هم نچسبانده یا نبافته یا سال اول حجش نباشد باید موى خود را کوتاه کند، ولى اگر چسبانده و یا بافته و یا سال اولش باشد، باید اولا کوتاه کند، و آنگاه بنا بر احتیاط
نیز بتراشد.
مسأله 407 : اگر محرم سر خود را بتراشد یا کوتاه کند، تمام چیزهایی که با احرام بر او حرام شده بودند حلال می‌شوند، به جز زن و بوى خوش و همچنین ـ بنا بر احتیاط ـ شکار.
و ظاهر این است که آنچه بر او حرام است از زن، پس از تراشیدن و یا کوتاه کردن، اختصاص به نزدیکى ندارد، بلکه شامل می‌شود همه لذتهاى جنسى که با احرام بر او حرام شده اند.
آرى پس از تراشیدن و یا کوتاه کردن، بنا بر اقوى جایز است زن براى خود عقد کند، و در مجلس عقد حاضر شود.
مسأله 408 : واجب است تراشیدن و یا کوتاه کردن در منى باشد، پس اگر در آنجا عمدا و یا از روى ندانستن حکم شرعی، نتراشید و نه کوتاه کرد، تا اینکه از آنجا بیرون رفت، واجب است برگردد و تدارک نماید، و بنا بر احتیاط حکم کسى که فراموش کرده نیز چنین است.
و در صورتى که نتواند برگردد و یا بسیار سخت و مشکل باشد، در همان جایى که هست بتراشد و یا کوتاه کند، و در صورت امکان موى خود را به منى بفرستد.
و کسی که در غیر منى ـ اگرچه عمدا ـ سر خود را بتراشد، به همان اکتفا کند، ولى واجب است در صورت امکان موى خود را به منى بفرستد.
مسأله 409 : اگر از روى فراموشى و یا ندانستن حکم شرعی، موى سر خود را کوتاه نکند و نتراشد، و پس از فارغ شدن از اعمال حج یادش بیاید و یا حکم شرعى را یاد گیرد، واجب است تدارک کند، و بنا بر اظهر واجب نیست دوباره طواف وسعى را بجا آورد، اگرچه احوط است.
طواف حج و نماز آن وسعى ← → مصرف قربانى حج تمتع
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français