پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » مناسک حج

شب ماندن در منى ← → طواف حج و نماز آن وسعى

طواف نساء

دهم و یازدهم : از واجبات حج تمتع، طواف نساء و نماز آن است.
و این دو اگرچه از واجبات حج می‌باشند ولى جزء ارکان آن نیستند، پس ترک آنها ـ اگرچه عمدا باشد. ـ حج را فاسد نمی‌کند.
مسأله 417 : طواف نساء بر مردها و زنها هر دو واجب است، پس اگر مرد آن را ترک کند زنها بر او حرام می‌شوند، و اگر زن آن را ترک کند مردها بر او حرام می‌شوند، و کسى که در حج نائب از طرف دیگرى است، آن را از طرف کسى که نائب او است بجا می‌آورد، و نه از طرف خودش.
مسأله 418 : طواف نساء و نماز آن مانند طواف حج و نماز آن است در چگونگى و شرایط، و تنها اختلاف بین آنها در نیت است.
مسأله 419 : حکم کسى که توانائى اینکه شخصا طواف نساء و نماز آن را بجا آورد، ندارد، حکم همان شخص است در طواف عمره تمتع، و بیان آن در مسأله (326) گذشت.
مسأله 420 : کسى که طواف نساء را ترک کند، عمدا باشد ـ با دانستن حکم شرعى آن یا ندانستن ـ یا از روى فراموشی، واجب است آن را تدارک نماید، و قبل از تدارک زنها بر او حلال نمی‌شوند.
و در صورتى که نتواند خود شخصا آن را بجا آورد و یا خیلى زحمت و مشکل باشد، جایز است نائب بگیرد، و هرگاه نائب از طرفش بجا آورد زنها بر او حلال می‌شوند.
و اگر بمیرد قبل از اینکه آن را تدارک نماید پس اگر ولی اش یا غیر او آن را از طرفش قضا نماید، اشکالى نیست، وگرنه احوط این است که از میراثش از سهم وارثان بالغ با رضایت آنها قضا شود.
مسأله 421 : جایز نیست طواف نساء قبل از سعى بجا آورده شود، و اگر آن را قبل از سعى بجا آورد، در صورتى که با دانستن حکم شرعى و عمدا باشد، باید آن را دوباره پس از سعى بجا آورد، و در صورتى که با ندانستن یا فراموشى باشد، بنا بر اظهر کفایت می‌کند، اگرچه احوط آن است که دوباره بجا آورده شود.
مسأله 422 : براى کسانى که در مسأله (412) ذکر شدند، جایز است طواف نساء را قبل از وقوفین بجا آورند، ولى زنها براى آنها قبل از بجا آوردن منی، از رمى و قربانى کردن و تراشیدن یا کوتاه کردن، حلال نمی‌شوند.
مسأله 423 : اگر براى زن عادت ماهانه پیش آید، و همسفران منتظر طاهر شدنش نمانند، و نتواند از آنها جدا شود، جایز است طواف نساء را ترک کند و با همسفران برگردد، و احتیاط ـ در این صورت ـ این است که نائب جهت طواف نساء و نماز آن بگیرد.
و در صورتى که پیش آمدن عادت بعد از تمام نمودن شوط چهارم طواف نساء باشد، جایز است باقى مانده شوطها را ترک کند و با همسفرانش برگردد، و احتیاط این است که جهت باقى مانده طواف و نماز آن نائب بگیرد.
مسأله 424 : فراموش نمودن نماز طواف نساء مانند فراموش نمودن نماز طواف عمره است، و حکم آن در مسأله (329) گذشت.
مسأله 425 : اگر مردى که حج تمتع بجا می‌آورد، طواف نساء و نماز آن را بجا آورد، زنها براى او حلال می‌شوند، و اگر زنى که حج تمتع بجا می‌آورد آن دو را بجا آورد مردها براى او حلال می‌شوند و بنا بر احوط حرام بودن شکار تا ظهر روز سیزدهم باقى است، و پس از آن همه محرمات احرام براى محرم حلال می‌شوند، و اما محرمات حرم در پایان محرمات احرام (صفحه 146) گذشت، که هم بر محرم حرام هستند و هم بر غیر محرم.
شب ماندن در منى ← → طواف حج و نماز آن وسعى
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français