Büyük Taklid Merci'i Sayın Seyyid Ali Hüseyni Sistani’nin Bürosunun Resmi İnternet Sitesi

Sorular ve Cevaplar » GAYRÎ İSLAM ÜLKELERE HİCRET

1 Soru: Eğer muhacir çocuklarının dininin eksikliğinden korkarsa Müslüman olmayan ülkelerde kalması haram mıdır?
Cevap: Evet haramdır ve bu kendisi içinde geçerlidir.
sistani.org/16515
2 Soru: Avrupa, Amerika ve bunlara benzer devletlerde kalan bir kimse buralarda, belki de kendi Müslüman memleketinde kaldığı takdirde yapmayacağı günahları işliyor. Zaten bu gibi memleketlerdeki normal zahiri yaşantı bu gibi şeylere rağbeti olmasa da, mükellefi tahrik ederek genellikle harama itmektedir. Acaba bu durum orada kalmayı haram edecek “dinde eksikliğe” neden olur mu?
Cevap: Evet neden olur. Ama eğer küçük günahlardan olursa ve üzerinde de ısrar etmezse (tekrarlamazsa) sakıncası yoktur.
sistani.org/16516
3 Soru: Avrupa, Amerika ve benzeri devletlerde yaşayan bir Müslüman büyüyeceği ve eğitileceği bir İslamî çevreden yoksun olduğunun bilincindedir. Ne Kuran sesi duymakta, nede ezan sesi yükselmektedir. Ne mukaddes ziyaret yerleri vardır nede buna benzer ruhi bir ortam mevcuttur. Memleketindeki böyle İslamî bir ortamı ve buna benzer hayırlı amelleri terk etmek –zaten buradaki yaşantısı böyle şeylerden uzaktır- onu, dininde eksikliğe iter mi?
Cevap: Bu dedikleriniz onun söz edilen memleketlerde kalmasını haram kılacak eksiklikler değildir. Evet, dini bir ortamdan uzak olmak, zaman geçtikçe şahısta iman zayıflığına yol açarak bazı dini farzları terk etme veya haram amelleri yapma haddine çekebilir. Şu halde eğer mükellef yukarıda zikredilen hadde bu memleketlerde kalmasından dolayı dininin zayıflamasından korkuyorsa, oralarda kalması caiz değildir.
sistani.org/16517
4 Soru: Hicretten sonra büyük günahlardan sayılan “Taarrub”un anlamı nedir?
Cevap: Bazı fakihler bu kelimeyi “Dinde eksikliğe sebep olan bir ülkede ikamet etmek” olarak yorumlamışlardır.
Bundan kasıt: Mükellefin dini öğretileri ve şer-i hükümleri öğrenebildiği, mukaddes şeriatta vacip olan şeyleri yerine getirip, haram olan şeylerden uzaklaşabildiği bir ülkeden, bunların hepsini veya bazılarını yapmasının mümkün olmadığı bir ülkeye hicret etmesidir.
sistani.org/16518
5 Soru: Müslüman’a sefer etmesi haram olursa seferinin hükmü nedir?
Cevap: (Günah seferi) sayılır. Bu durumda 4 rekâtlık namazları tam kılmalıdır. Ramazan ayında olursa orucunu da tutmalıdır. Bu sefer isyan seferi olduğu sürece, namazlarını kasrî kılmak ve orucunu yemek hakkına sahip değildir.
sistani.org/16519
6 Soru: Müslüman olmayan bir ülkeye yerleşen bir Müslüman, o ülkede kalmasının kendisinin ve küçük çocuklarının dininde eksikliğe sebep olacağını bilirse ne yapması gerekir?
Cevap: Müslüman ülkeye dönmesi vaciptir. Bu eksiklik vacipleri terk etmek veya haram amelleri yapmakla gerçekleşir. Ama bu dönüş ölümüne sebep olmamalı, onu zorluklara sokmamalıdır. Yâda ölümden korktuğu için murdar yemek zorunda kalması gibi şer’i vazifeyi kaldıracak bir zarurete neden olmamalıdır.
sistani.org/16520
7 Soru: Müslümanın dininde eksikliğe sebep olacağını bildiği halde Müslüman olmayan bir ülkeye hicret etmesi zaruri olursa (örneğin kendisini kesin bir ölümden kurtarmak veya bunun gibi çok önemli bir işten dolayı sefer etmek zorunda kalırsa) ne yapması gerekir?
Cevap: Bu zaruretin gerektirdiği müddete kadar o ülkede kalması caizdir.
sistani.org/16521
8 Soru: Fakihlerin “Dinde eksiklikten” maksatları nedir?
Cevap: Şarap içme, zina, murdar yeme, necis bir şeyi içme ve diğer haramlar gibi büyük ve küçük günahları yaparak veya namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek gibi vacip amelleri terk ederek günah işlemektir.
sistani.org/16522
9 Soru: Kız çocuğu veya oğlan çocuğu anneleri, babaları veya dostlarıyla beraber yolculuk etmelerinin dinlerinde eksikliğe sebep olacağına kanaat getirirlerse onlarla yolculuk edebilirler mi?
Cevap: Onlarla beraber yolculuk etmeleri haramdır.
sistani.org/16523
10 Soru: Eğer kadın kocasıyla birlikte sefer etmesinin dinine zarar vereceğine kanaat ederse ne yapması gerekir?
Cevap: Eğer kadın, kocasıyla beraber sefer etmesinin dininde eksikliğe sebep olacağına kanaat getirir ve emin olursa kocasıyla sefer etmesi haramdır.
sistani.org/16524
11 Soru: Müslüman bir kimsenin yolculuğu veya seferi dinine zarar verirse hükmü nedir?
Cevap: Bu sefer Müslüman’ın dinine zarar vererek eksikliğe sebep olursa, ister doğuda olsun ister batıda Müslüman olmayan bir ülkeye sefer etmek haramdır.
Bu sefer ister seyahat ve ticaret kastıyla olsun, ister ders okumak, geçici olarak veya daimi kalmak kastıyla veya başka bir sebepten dolayı olsun fark etmez.
sistani.org/16525
12 Soru: Müslüman bir kimse şer’i hükümleri yerine getirebileceğine emin olursa Müslüman olmayan bir ülkeye yerleşebilir mi?
Cevap: Aynı şekilde Müslüman’ın hali hazırda ve gelecekte kendisinin ve ailesinin şer’i hükümleri yerine getirmesine herhangi bir engel teşkil etmemesi durumunda, Müslüman olmayan bir ülkeye yerleşmesi caizdir.
sistani.org/16526
13 Soru: Mümin bir insan Müslüman olmayan bir ülkeye tebliğ için gidebilir mi?
Cevap: Müminin, Müslüman olmayan bir ülkeye dini ve onun hükümlerini yaymak için, kendisinin ve küçük çocuklarının dininin güvende olması şartıyla, giderek tebliğ etmesi güzel bir şeydir.
Hz. Peygamber Muhammed Mustafa (s.a.a), imam Ali (a.s) a şöyle buyurdu: “Eğer Allah kullarından birini senin elinle hidayet ederse, bu senin için güneşin doğup battığı yerlere hükmetmenden daha hayırlıdır.”
Yine Hz. Peygamberden (s.a.a) şöyle nakledilir: Bir şahıs o Hazrete “Bana öğütte bulun” deyince şöyle buyurdular: “Sana Allah’a şerik koşmamayı ve halkı İslam dinine davet etmeyi tavsiye ediyorum. Bil ki! Senin sözünü dinleyen her birinin sevabı Yakub oğullarından birini azat etmek gibidir.”
sistani.org/16528
Yeni bir soru göndermek için buraya tıklayınız
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français