پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

2. عدّۀ زنى که ازدواج موقّت کرده است / لزوم رعایت عدّۀ ازدواج موقّت در غیر موارد استثنائی ← → د. زنی که حامله است

زمان آغاز عدّۀ طلاق

مسأله 593. ابتداى عدّۀ طلاق از زمانی است که خواندن صیغۀ طلاق تمام میشود؛ چه اینکه زن بداند طلاقش داده‏اند یا نداند.
بنابراین، اگر زن بعد از تمام شدن مدّت مذکور بفهمد او را طلاق داده‏اند، لازم نیست دوباره عدّه نگه دارد.
مسأله 594. اگر زن اطلاع پیدا کند که شوهرش وی را طلاق داده، ولی زمان طلاق را نداند، بنابر احتیاط واجب باید از زمانی که خبر طلاق به وی رسیده عدّه نگه دارد.
مسأله 595. احکام عدّۀ طلاق مربوط به ازدواج زن با شخص دیگر غیر از شوهرش است. بنابراین، اگر مرد همسرش را طلاق بائن[1] دهد، می­تواند در همان ایّام عدّه با وی مجدّداً ازدواج دائم یا موقّت نماید.
مسأله 596. اگر مردی بعد از نزدیکی با همسرش[2] وی را - با رعایت شرایط - طلاق رجعی دهد و در ایّام عدّه به او رجوع نماید، سپس بدون نزدیکی با وی، مجدّداً همسرش را طلاق دهد، زن باید از هنگام طلاق دوّم عدّه نگه دارد.
مسأله 597. اگر مردی بعد از نزدیکی با همسرش[3] وی را - با رعایت شرایط - طلاق بائن دهد و در ایّام عدّه مجدّداً با او ازدواج نماید، سپس بدون نزدیکی او را طلاق دهد، زن باید عدّۀ طلاق اوّل را کامل نماید و لازم نیست نسبت به طلاق دوّم عدّه نگه دارد.

[1]. چنانچه طلاق رجعی باشد، زن در ایّام عدّه شوهردار محسوب می‌شود و در این ایّام نمی­تواند با شخص دیگر ازدواج نماید؛ امّا شوهرش می­تواند تا قبل از تمام شدن ایّام عدّه، بدون عقد جدید به او رجوع نماید.
[2]. حکم مذکور شامل نزدیکی از پشت هم می‌شود.
[3]. همان.
2. عدّۀ زنى که ازدواج موقّت کرده است / لزوم رعایت عدّۀ ازدواج موقّت در غیر موارد استثنائی ← → د. زنی که حامله است
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français