پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ب. ارث برادر و خواهر ← → ارث دستۀ دوّم / الف. ارث جدّ و جدّه

ارث زن یا شوهر به همراه جدّ یا جدّه

مسأله 1178. اگر به همراه شوهر میّت، فقط یک جدّ یا یک جدّه (پدری یا مادری) باشد، شوهر میّت یک دوم از اصل اموال[1] ارث می­برد و باقیماندۀ اموال میّت به جدّ یا جدّه ارث می­رسد.
مسأله 1179. اگر به همراه شوهر میّت، جدّ و جدّۀ پدری باشد، شوهر میّت یک دوم از اصل اموال ارث می­برد و باقیمانده به جدّ و جدّۀ پدری ارث می­رسد، طوری که سهم جدّ پدری از این مقدار، دو برابر سهم جدّۀ پدری باشد.
مسأله 1180. اگر به همراه شوهر میّت، جدّ و جدّۀ مادری باشد، شوهر میّت یک دوم از اصل اموال ارث می­برد و باقیمانده به جدّ و جدّۀ مادری ارث می­رسد که به‌طور مساوی بینشان قسمت می­شود.
مسأله 1181. اگر به همراه شوهر میّت، یک جدّ یا جدّۀ پدرى و یک جدّ یا جدّۀ مادرى باشد، شوهر میّت یک دوم از اصل اموال و جدّ یا جدّۀ مادری یک سوم از اصل اموال ارث می‌برند و باقیمانده یعنی یک ششم ، به جدّ یا جدّۀ پدری ارث می­رسد.[2]
مسأله 1182. اگر به همراه شوهر میّت، جدّ و جدّۀ پدرى و جدّ و جدّۀ مادرى او باشند، شوهر میّت یک دوم از اصل اموال، و جدّ و جدّۀ مادری یک سوم از اصل اموال ارث می‌برند که به‌طور مساوی بینشان قسمت می­شود، و باقیمانده یعنی یک ششم اموال به جدّ و جدّۀ پدری ارث می­رسد، طوری که سهم جدّ پدری از این مقدار دو برابر سهم جدّۀ پدری باشد.بنابراین، سهم الارث شوهر میّت سه ششم، جدّ و جـدۀ مادری دو ششم و جـدّ و جـدّۀ پــدری یک ششم
اموال می­باشد.
مسأله 1183. اگر به همراه زوجۀ میّت، فقط یک جدّ یا یک جدّه (پدری یا مادری) باشد، زوجۀ میّت یک چهارم از اصل اموال ارث می­برد[3] و باقیمانده به جدّ یا جدّه ارث می­رسد.
مسأله 1184. اگر به همراه زوجۀ میّت، جدّ و جدّۀ پدری باشند، زوجۀ میّت یک چهارم از اصل اموال ارث می­برد و باقیمانده به جدّ و جدّۀ پدری ارث می­رسد، طوری که سهم جدّ پدری از این مقدار دو برابر سهم جدّۀ پدری باشد.
مسأله 1185. اگر به همراه زوجۀ میّت، جدّ و جدّۀ مادری باشند، زوجۀ میّت یک چهارم از اصل اموال ارث می­برد و باقیمانده به جدّ و جدّۀ مادری ارث می­رسد که به‌طور مساوی بینشان قسمت می شود
مسأله 1186. اگر به همراه زوجۀ میّت، یک جدّ یا جدّۀ پدرى، و یک جدّ یا جدّۀ مادرى باشد، زوجۀ میّت یک چهارم از اصل اموال و جدّ یا جدّۀ مادری یک سوم
از اصل اموال ارث می­برند و باقیمانده، یعنی پنج دوازدهم اموال به جدّ یا جدّۀ پدری ارث می­رسد.
بنابراین، سهم الارث زوجۀ میّت سه دوازدهم و جدّ یا جدّۀ مادری چهار دوازدهم و جدّ یا جدّۀ پدری، پنج دوازدهم اموال می­باشد.
مسأله 1187. اگر به همراه زوجۀ میّت، جدّ و جدّۀ پدرى و جدّ و جدّۀ مادرى باشند، زوجۀ میّت یک چهارم از اصل اموال و جدّ و جدّۀ مادری یک سوم از اصل اموال ارث می­برند که به‌طور مساوی بینشان قسمت می­شود و باقیمانده یعنی پنج دوازدهم اموال به جدّ و جدّۀ پدری ارث می‌رسد، طوری که سهم جدّ پدری از این مقدار، دو برابر سهم جدّۀ پدری باشد.
بنابراین، سهم الارث زوجۀ میّت، سه دوازدهم و جدّ و جدّۀ مادری چهار دوازدهم و جدّ و جدۀ پدری پنج دوازدهم اموال می­باشد.

[1]. همان.
[2]. قاعدۀ کلّی در این مورد و موارد مشابه آن است که به خاطر ارث بردن زن و شوهر، از سهم اجداد و جدّات مادری چیزی کم نمی­شود، بلکه از سهم اجداد و جدّات پدری کسر می­شود. بنابراین، اجداد و جدّات مادری یک سوم اصل اموال را ارث می­برند و باقیماندۀ اموال مربوط به اجداد و جدّات پدری است.
[3]. کیفیّت ارث «زوجه» از اموال شوهرش در این مسأله و مسائل بعدی، در مسائل «1252 و 1253» ذکر می‌شود.
ب. ارث برادر و خواهر ← → ارث دستۀ دوّم / الف. ارث جدّ و جدّه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français