پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث برادر‌زاده و خواهر‌زادۀ میّت ← → ارث زن یا شوهر به همراه جدّ یا جدّه

ب. ارث برادر و خواهر

مسأله 1188. اگر وارث میّت، فقط «یک برادر یا یک خواهر (پدری یا مادری یا پدر و مادری)» باشد، همۀ اموال به او ارث میرسد.
مسأله 1189. اگر ورثۀ میّت فقط «چند برادر یا خواهر پدر و مادرى» باشند، اموال به‌طور مساوى بین آنان قسمت میشود و چنانچه برادر و خواهر پدر و مادرى با هم باشند، هر برادرى دو برابر خواهر ارث میبرد.[1]
مسأله 1190. اگر ورثۀ میّت «چند برادر یا خواهر مادرى، یا چند برادر و خواهر مادرى» باشند، اموال به‌طور مساوى بین آنان قسمت میشود.
مسأله 1191. اگر ورثۀ میّت، «برادر و خواهر پدر و مادرى و یک برادر یا یک خواهر مادرى» باشند، اموال شش قسمت میشود، یک قسمت یعنی یک ششم اصل اموال به برادر یا خواهر مادرى داده می‌شود و پنج قسمت دیگر، یعنی پنج ششم آن را برادر و خواهر پدر و مادرى ارث می‌برند؛ طوری که سهم هر برادر دو برابر سهم خواهر باشد.
مسأله 1192. اگر ورثۀ میّت، «برادر و خواهر پدر و مادرى و چند برادر و خواهر مادرى» باشد، اموال سه قسمت میشود، یک قسمت یعنی یک سوم اصل اموال به برادر و خواهر مــادرى داده شــده و بــه‌طـــور مســـاوى بینشـــان تقسیـــم می­گردد و دو قسمــت دیگر - یعنـی دو سوم آن - را برادر و خواهر پدر و مادرى ارث می‌برند؛ طوری که سهم هر برادر دو برابر خواهر باشد.
مسأله 1193. «برادر یا خواهر پدری میّــت»، فقط در صورتــی ارث می­برنــد که میّــت دارای برادر یا خواهر پدر و مادرى نباشد و در این صورت کیفیّت تقسیم ارث در مورد آنان، همانند برادر و خواهر پدر و مادری می­باشد که در مسائل قبل ذکر شد.

[1]. مثلاً اگر میّت دو برادر و یک خواهر پدر و مادرى داشته باشد، مال را پنج قسمت میکنند، هر یک از برادران دو قسمت و خواهر یک قسمت آن را­ ارث میبرد.
ارث برادر‌زاده و خواهر‌زادۀ میّت ← → ارث زن یا شوهر به همراه جدّ یا جدّه
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français