پایگاه اطلاع رسانی دفتر مرجع عالیقدر آقای سید علی حسینی سیستانی

کتب فتوایی » توضیح المسائل جامع جلد (4)

ارث زن یا شوهر همراه با برادر و خواهر ← → ب. ارث برادر و خواهر

ارث برادر‌زاده و خواهر‌زادۀ میّت

مسأله 1194. اگر فرد در هنگام وفات، برادر و خواهر نداشته باشد، سهم ارث آنان به اولادشان مى­رسد، یعنى نخست هر یک از برادر و خواهر میّت که دارای فرزند می­باشند زنده فرض می­شوند و سهم الارث هر فرد از آنان محاسبه شده و بین فرزندان وی تقسیم می­شود.
شایان ذکر است، سهم هر یک از برادر و خواهر مادرى به‌طور مساوى بین فرزندانشان قسمـت میشود، هرچند بعضی از آنان دختــر و بعضــی پســر باشــند؛
امّا اگر فرزندان برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری بعضی پسر و برخی دختر باشند، بنابر نظر مشهور فقهای عظام - رضوان اللّه تعالی علیهم - هر پسرى دو برابر دختر ارث میبرد، ولى احتمال دارد که ارث بین آنان هم به‌طور مساوی­ قسمت شود. بنابراین، مراعات مقتضای احتیاط در این مورد ترک نشده و بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند.[1]

[1]. مثلاً اگرورثۀ متوفّیٰ دو برادرزادۀ پدر و مادری باشند که هر دوی آنان فرزندان یک برادر متوفّیٰ هستند، در صورتـی که یکی از آنان پســـر و دیگری دخترباشـــد، بنابر احتمال اوّل، سهـــم الارث پسر دو سوم و سهم الارث دختــر یک سوم است و بنابر احتمال دوّم، سهم الارث هر یک از دو فرزند یک دوم می­باشد. بنابراین، مقدار یقینی سهم الارث پسر یک دوم و دختر یک سوم است و تفاوت دو مقدار مذکور یعنی یک ششم مورد احتیاط و مصالحه است.
ارث زن یا شوهر همراه با برادر و خواهر ← → ب. ارث برادر و خواهر
العربية فارسی اردو English Azərbaycan Türkçe Français